1.    Doelstellingen van Stichting RCVRY RUN

Stichting RCVRY RUN is gevestigd aan de Paterserf 74, 6584 GC te Molenhoek.

De doelstellingen van de Stichting RCVRY RUN zijn:

 • De stichting heeft ten doel het op een medisch verantwoorde wijze bevorderen van lichamelijke beweging bij oncologiepatiënten gedurende en na het behandel- en revalidatietraject, hoofdzakelijk in de vorm van (hard)loop- en overige beweegtrainingen en lichaamsoefeningen, ten einde bij te dragen aan (het herstel van) de mentale en fysieke gezondheid van oncologiepatiënten alsmede de kwaliteit van het leven in de ruimste zin.
 • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • het opzetten van (hard)loopgroepen en beweeggroepen met deskundige begeleiding voor oncologiepatiënten binnen heel Nederland;
  • het verzorgen van of bijdragen aan clinics, bijeenkomsten, evenementen, presentaties,  vitaliteitscoaching en -symposia;
  • het verzorgen van clinics, opleidingen alsmede overige trainingen voor, en het werven van, train(st)ers;
  • bij te dragen aan het creëren van bewustzijn over het belang van beweging tijdens het behandel- en revalidatietraject van oncologiepatiënten;
  • het promoten van de stichting en activiteiten van de plaatselijke aangeslotenen;
  • het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
 • De stichting beoogt niet het maken van winst.
 • Het beleid van de stichting dient zodanig te zijn dat de stichting kan worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen.

2.    Wijze van werving van gelden

Stichting RCVRY RUN ontvangt haar inkomsten door middel van:

 1. subsidies en donaties;
 2. verkrijgingen krachtens legaat of erfstelling;
 3. vergoedingen voor door de stichting verrichte prestaties;
 4. alle andere verkrijgingen en baten.

De vergoedingen die de stichting voor het verrichten van activiteiten ontvangt dienen ter dekking van de kosten van de activiteiten. Het geheel van alle activiteiten staat volledig ten dienste van het doel van de stichting.

3.  Beheer van het vermogen

BESTUUR

Stichting RCVRY RUN heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen.

Het bestuur bestaat uit vier personen, te weten een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een algemeen bestuurslid (de oprichter).

 1. Voorzitter is mevrouw Tanja Liebers-van Rooy;
 2. Secretaris is mevrouw Linda Medendorp;
 3. Penningmeester is de heer Anne Bogaard.
 4. Algemeen bestuurslid is mevrouw Miranda Boonstra

ACTIVITEITEN BESTUUR

Vergaderen

Vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of één van de overige bestuursleden dit wenselijk acht. Er zijn minimaal 2 vergaderingen per jaar waarin de begroting behandeld wordt en waarin de jaarrekening vastgesteld wordt.

    Activiteiten

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.

   Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

Financiën

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn  onder meer:

 • Jaarlijks een begroting opstellen;
 • Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
 • Beheren van de gelden;
 • Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.

Vergoeding bestuursleden

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurslid. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie van bestuurslid gemaakte kosten.

 

4.  Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt besteed conform de doelstellingen van Stichting RCVRY RUN.

 1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren.
 2. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.